Sağlık Bakanlığı 2016 Yılı Fiyat Tarifesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Sağlık Bakanlığı 2016 yılı fiyat tarifesi" yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 2016 Yılı Fiyat Tarifesi
09 Ocak 2016 Cumartesi 09:14

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 19902653/840/
Konu: 2016 Yılı Fiyat Tarifeleri

DOSYA

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca; 2016 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak düzenlenen belgeler ve hizmet bedellerine ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%5,58) artırılmak suretiyle belirlenen fiyat tarifesi belirlenmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve Devlet Üniversitesi personelinden kadro unvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla yeniden düzenlenecek ruhsat, permi ve sertifika vb. belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp, zayi vs. durumlarında ise belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde tam ücret alınması ile 2016 Yılı Fiyat Tarifesi Müsteşarlık Makamının 06.01.2016 tarih ve 20 sayılı onayıyla uygun görülmüştür.

Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 21.12.2012 tarihli ve 13554 sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından, döner sermayeye gelir kaydedilecek tutarların ise İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlıklarınca tahsil edilmesi, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere gerçekleştirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK:
Fiyat Tarifesi Makam Olum ve Ekleri (6 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:                                                             Bilgi:
81 İl Valiliği (Sağlık Müdürlüğü)                           Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri                     Strateji Geliştirme Başkanlığı
Defterdarlık Sağlık Kurumlan
Saymanlık Müdürlükleri (Ankara, İstanbul, İzmir)

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 19902653
Konu: 2016 Yılı Fiyat Tarifesi

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuru kışlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi 1.fıkrası "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne istinaden;

2016 yılı sonuna kadar Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarınca ekli listede (Ek-1 Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller) düzenlenen belgeler güncellenmiş ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 457 Sıra No'lıı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%5,58) artırılmıştır.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'ıın 3.maddesi j fıkrası"Diğer gelirler" kalemine gelir kaydedilmek üzere "Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri" şeklinde tanzim edilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro Unvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp ve zayi durumlarında ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması ile,

2016 yılı fiyat tarifesinin uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulması hususunu

Olurlarınıza arz ederim.

 

Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Genel Müdür V.

Uygun görüşle arz ederim.
       24.12.2015

        Hüseyin ÇELİK
     Müsteşar Yardımcısı

 

O LU R
.../12/2015

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Müsteşar

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

2016 YILI FİYAT TARİFESİ

EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BELGE BEDELLERİ

BELGE ADI

ÜCRET(TL)

1. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

1.1 .Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli

3.421,00

1.2.Özel Hastane Ön İzin Belgesi

1.137,00

1.3.Özel Hastane Ek Bina îlavesi

622,00

1.4.Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli

1.704,00

1.5.Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi

775,00

1.6.Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi

621,00

2. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ FAALİYET DAİRE BAŞKANLIĞI

2.1.Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi

1.049,00

2.2.Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli

622,00

2.3.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım)

622,00

2.4.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım)

314,00

2.5.Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

620,00

2.6.Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi

618,00

2.7.Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

621,00

2.8.Özel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iptali, Adres Değişikliği İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği

621,00

2.9.Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi

1.252,00

2.10.Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi

131,00

3. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

3.1 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ

 

3.1.1 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi

1.720,00

3.1.2.Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

457,00

3.1.3.Basınç Odası Teknisyenliği Kursiyer Belgesi

241,00

3.1.4.Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi

515,00

3.1.5.Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi

312,00

3.1.6.Poliklinik Uygunluk Belgesi

312,00

3.1.7.Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi

312,00

3.1.8.Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ruhsatnamesi

414,00

3.1.9.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi

312,00

3.1.10.Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi

207,00

3.1.11.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez Mesul Müdürlük Belgesi

105,00

3.1.12.Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi

231,00

3.1.13.Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi

131,00

3.1.14.Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı

7,00

3.1.15.Bütün Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi

131,00

3.1.16.Özel Poliklinik Ruhsatnamesi

719,00

3.1.17.ÖzeI Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi

362,00

3.1.18.Muayenehane Uygunluk Belgesi

362,00

3.1.19.Müessese Kuruluş Ruhsatı

362,00

3.1.20.Laboratuvar Kuruluş Ruhsatı

362,00

3.1.21.Müessese ve Laboratuvar Mesul Müdürlük Belgesi

131,00

 

 

3.2. ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ

 

3.2.1.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı

952,00

3.2.2.Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)

192,00

3.2.3.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı

952,00

3.2.4.Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM)

192,00

3.2.5.ÜYTE Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası

476,00

3.2.6.ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası

317,00

3.2.7.Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı

952,00

3.2.8.Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi)

192,00

3.2.9.Sağlık Kabini Uygunluk Belgesi

208,00

4. ORGAN -DOKU NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

4.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ

 

4.1.1 .Organ Nakli Merkez Ruhsatı

4.181,00

4.1,2.Doku Nakli Merkez Ruhsatı

4.181,00

4.1.3.Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı

4.181,00

4.1.4.Göz Bankası Ruhsatı

2.092,00

4.1.5.Kordon Kanı Bankası Ruhsatı

4.181,00

4.1.6.Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası

192,00

4.1.7.Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası

192,00

4.1.8.Faaliyet İzin Belgesi

652,00

4.1.9.Mesul Müdürlük Belgesi

652,00

5.1. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON

 

5.1.1.Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası

425,00

5.1.2.Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası

339,00

5.1.3.Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

241,00

5.1.4.Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası

241,00

5.2. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME

 

5.2.1.Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli

1.161,00

5.2.2.DiyalizMerkezi Ruhsatlandırma Bedeli

2.287,00

5.2.3.Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

779,00

5.2.4.Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

1.008,00

5.2.5.Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

775,00

6. HASTA HAKLARI VE TIBBI SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

6.1.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi

951,00

6.2.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

1.899,00

6.3.Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

176,00

7. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

 

7.1.Ürün Tanıtım Elemanı Yeterlilik Belgesi

350,00

7.2.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası

241,00

7.3.Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası

241,00

7.4.Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası

241,00

7.5.Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası

241,00

7.6.Stoma Yara Bakım Hemşireliği Sertifikası

241,00

7.7.0rtez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

450,00

7.8.İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

450,00

7.9.Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

792,00

 

 

8. KAN VE KAN HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

8..Bölge Kan Merkezi Ruhsatı

3.163,00

8.2.Transfüzyon Merkezi Ruhsatı

1.188,00

8.3.Kan Bağış Merkezi Ruhsatı

792,00

8.4.Uzman Hekim Sertifikası

317,00

8.5.Hekim Sertifikası

238,00

8.6.Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası

161,00

8.7.Terapötik Aferez Merkezi Ruhsatı

1.970,00

8.8.Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası

339,00

8.9.Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası

238,00

8.10.Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası

238,00

9. LABORATUVAR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

9.1.Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı

3.138,00

9.2.Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi

652,00

10. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

10.1.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi

327,00

10.2.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi

327,00

10.3.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

792,00

10.4.Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.5.Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.6.Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.7.Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.8.Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

l0.9.Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.10.Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.11.Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.12.Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.13.Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.14.Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.15.Diş Tabibi Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.16.Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.17.Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.18.Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.19.Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.20.Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.21.Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.22.Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.23.Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

IO.24.Dis Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.25.Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.26.Diş Tabibi Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.27.Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.28.Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.29.Tabip Refleksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.30.Tabip Müzikterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

288,00

10.31 .Kaplıca Uygunluk Belgesi

952,00

 

 

11.112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

11.1.Ambulans Servisleri Uygunluk Belgesi

378,00

11.2.Ambulans Uygunluk Belgesi

255,00

11.3.Ambulans Servisleri Mesul Müdürlük Belgesi

128,00

11.4.İlkyardım Eğitim Merkezleri Mesul Müdürlük Belgesi

128,00

11.5.Ambulans Helikopter Uygunluk Belgesi

1.209,00

11.6.Ambulans Uçak Uygunluk Belgesi

1.813,00

11.7.Deniz Ambulans Uygunluk Belgesi

907,00

11.8.Ambulans Servisi Ön İnceleme Belgesi

182,00

12.ASHGM EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

12.1.İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi Yetki Belgesi

780,00

12.2.İlk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi

406,00

13. DİĞER BELGE ONAYI

 

12.1.İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için

8,00

Notlar:

1-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro unvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

2-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

3-Kayıp ve zayi durumlarında ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması uygun görülmüştür.

 

EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMET BEDELLERİ (TL)

 

1-SIIGM ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

1.Müşterek Teknik Rapor

3.489,00

2.Kısmi Müşterek Teknik Rapor

350.00

2-ASHGM EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

l.İlk Yardım Merkezlerinin Ön İneelemc Raporu Ücreti

176.00

2.İlk Yardım Kursu Ücreti

(Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Personeli, Emniyet, Asayiş, Genelkurmay Başkanlığı ve Kurtarma

Hizmetlerinde Görevli Kamu Personeli Hariç )

29 Tonunuz 2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 25.

Maddesi 1.fıkrası gereği ücretler il ücret tespit

komisyonunca belirlenmekte olup ; " İl ücret tespit

komisyon kararı geçerlidir."

3.Acil Hekimliği Sertifika Programı Saat Başı Ücreti (Her Bir Modül İçin) (Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Personeli ve Genelkurmay Personeli Hariç)

21,00

 Metnin orijinal hali için tıklayın

Kaynak: Sağlık Aktüel


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.