Sağlık Hizmetlerinde Reklam ve Tanıtım Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik taslağı yayınlandı.

Sağlık Hizmetlerinde Reklam ve Tanıtım Yönetmelik Taslağı Yayınlandı
14 Ocak 2022 Cuma 10:10

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik taslağı yayınlandı.

Amaç

MADDE I- (I) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlenmesi, denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; sağlık meslek mensuplarını, sağlık hizmeti sunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olup ilgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafindan verilen izin, uygunluk belgesi veya ruhsat ile faaliyet gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş, müesseseleri ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile yetkisiz, İzinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (I) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarımn Tarzı İcrasına Dair Kanuna, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile Ek 1 1 inci maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan I sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakan11k: Sağlık Bakanlığım,

 1. Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
 2. Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

ç) Komisyon: Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonunu,

 1. Reklam: Sağlık alanındaki özel sağlık tesisleri, sağlık hizmet sunumu veya tıp meslekleri ile bağlantılı olarak; herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen ticari amaçlı pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruları,
 2. Sağlık meslek mensubu: Tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen ile 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarım,
 3. Sağlık tesisi: Sağlık hizmeti sunulan, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerini,
 4. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri: Sağlık alanında, özel sağlık tesisleri için hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri ile hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler, hekimler için ise akademik unvan, muayene gün ve saatleri ile hasta kabul ettiği zaman ve mahal bilgisi gibi yanıltıcı ve aldatıcı olmayan, insan sağlığım tehlikeye düşürmeyen, talep ve haksız rekabet ortamı yaratmayan ve reklam tanımı kapsamına girmeyen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini,

ğ) Tanıtım ve bilgilendirme faaliyet raporu: Müdürlükçe altı aylık dönemler halinde hazırlanan faaliyet raporunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanıtım ve Bilgilendirmede Temel İlkeler, Mahremiyete Saygı ve Bilgilerin Gizli Tutulması, Görsel İçeriklerin Kullanılması

Sağlık alanında tanıtım ve bilgilendirmede temel ilkeler

MADDE 5- (1) Sağlık hizmet sunumunda reklam yasaktır. Maksadını aşan, örtülü veya açık reklam yapılamaz ve yaptırılamaz. Aşağıdaki ilke ve esaslara uyulması kaydıyla tanıtım ve bilgilendirme yapılabilir.

 1. Tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunludur.
 2. Sağlık hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilir.
 3. Sağlık tesislerinin hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaım uyandıracak şekilde halkı yanıltan, yanlış yönlendiren, kişi ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren, talep ve haksız rekabet ortamı yaratan tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.

ç) Tanıtım ve bilgilendirmelerde; hekim tarafindan yapılsa dahi, doğruluğu bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış, yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş, Bakanlıkça tıbbi İşlem olarak tanımlanıp düzenlenmemiş tıbbi ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalara yer verilemez, bu yöntemlerle hastalıkların tedavi edildiği veya tedaviye yardımcı olunduğuna dair ifadeler kullanılamaz.

 1. d) Tanıtım ve bilgilendirmeler; özel sağlık tesisleri için hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri ile hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler, hekimler için ise akademik unvan, muayene gün ve saatleri ile hasta kabul ettiği zaman ve mahal bilgisi ile sınırlıdır.
 1. Hastaların sağlık hizmetine yönelik teşekkür ilanında bulunduğuna dair izlenim oluşturacak faaliyetlerde bulunulamaz.
 2. Tanıtım ve bilgilendirmeler, hastayı sağlık meslek mensubuna veya sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.

g)Tıbbi yardım hizmetleri, genel sağlık kontrolü (check-up), sağlık taraması, danışmanlık, bilgilendirme gibi sebeplerle aracı kuruluş, yayın ve iletişim kanalları vasıtasıyla belirli bir sağlık meslek mensubuna ve sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılamaz.

ğ) Bilimsel terimler, araştırma sonuçları veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntı ve istatistiki veriler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamaz.

 1. h) Sağlık hizmetine konu olan mal veya hizmetin diğerlerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısı oluşturacak biçimde insanların güvenini kötüye kullanan ya da bilgi eksikliğini İstismar eden tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.

1) İnternet sitelerindeki bilgilendirmenin son güncelleme tarihi ile internet sayfası editörüne ulaşılabilecek iletişim bilgileri açıkça belirtilir.

 1. İnternet arama motorlarına sağlık tesisleri ve hekimler tarafından kayıt yaptırılabilir. Ancak, kullanılacak anahtar kelimeler ve arama motorlarında çıkan sonuç sayfasında yer alan tüm bilgiler bu Yönetmelikteki ilkelere aykırı olamaz.
 2. Kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın kişisel telefonları rastgele aranamaz, mektup, kısa ileti, elektronik posta ve sosyal paylaşım araçları vasıtasıyla ileti gönderilerek reklam ve tanıtım yapılamaz.
 3. Sağlık hizmetleri; özendirme, çekiliş ve hediye gibi pazarlama amaçlı sunulamaz ve bu amaca yönelik reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.
 1. Sosyal paylaşım sitelerinde sağlık alanında yapılan tanıtım ve bilgilendirmelerde bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uyulması esastır. Bu ilkelere aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunanlar ile paylaşanlar aynı derecede sorumludur.
 2. Sağlık hizmetlerine yönelik olarak yürütülecek sosyal sorumluluk projeleri ve kampanyalar kapsamında yapılacak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri öncesinde Bakanlıktan izin alınması zorunludur. Tanıtım ve bilgilendirmeler; sosyal sorumluluk projesinin kapsamı, süresi ve sadece projeden faydalanacak kişi veya kuruluşlar ile sınırlıdır.

Mahremiyete saygı ve bilgilerin gizli tutulması

MADDE 6 — (l) Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullamlabilmesi için 1/8/1998 ve 23420 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

(2) Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve 21/6/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütülür.

Tanıtım ve bilgilendirmelerde görsel içerik kullanımı

MADDE 7- (1) Sağlık meslek mensupları ve sağlık tesisleri; sundukları sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda yapacakları tanıtım ve bilgilendirmelerde aşağıdaki ilke ve esaslara uymaları şartıyla görsel içerik kullanabilirler.

 1. Paylaşılacak görsel içeriklerde; genel ahlak kurallarına aykırı, kamu sağlığı ile esenliğine tehdit oluşturan, kişi hak ve hürriyetlerini zedeleyen, hastanın özel ya da sosyal yaşamını İstismar edici, toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde görüntü ve ifadelere yer verilemez.
 2. Hastaya ait görsel içeriklerin kullanılabilmesi için hastamn kendisinin, küçük veya mahcur ise veli veya vasisinin açık rızasının alınması şarttır. Açık rıza alınırken Ek-I de yer alan Görsel İçerik Kaydetme ve İşleme Onam Formu kullanılır.
 3. Hasta, paylaşılacak görsel içeriği önceden görme hakkına sahiptir. Vermiş olduğu paylaşım iznini istediği zaman geri çekebilir. Hastamn geri çekme talebini sağlık tesisi veya ilgili sağlık meslek mensubu derhal işleme almak ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.

ç) Görüntü paylaşım izni vermeyen hastalara, tam ve tedavi uygulamalarında ve alınacak bedellerde herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgi ve güvencesinin verilmesi zorunludur.

 1. Görsel içeriklerinin kullanılabilmesi için alınan izin karşılığında hastaya herhangi bir ödeme ya da indirim yapılamaz, hediye verilemez.
 2. Tıbbi işlem öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafların; aynı ortam ve teknik şartlarda, aynı kıyafetle, yanıltıcı makyaj olmaksızın görüntülenmesi zorunludur. Görüntü alınan mekân, görüntü açısı, ışık ve kullanılan teknoloji değişiklik gösteremez. Görsel içerikler üzerinde sonradan teknolojik değişiklik veya düzeltme uygulanamaz. Görsel içeriklerde işlem tarihi ve görselin görüntülendiği tarihin belirtilmesi zorunludur.
 3. Başka mecralarda yapılmış olsa dahi görsel içeriklere ilişkin yapılan hasta yorumları veya teşekkür ilanı anlamına gelecek ifadeler paylaşılamaz. Görsel içeriklere ait paylaşımların tamamen yoruma kapatılması zorunludur.
 1. g) Kullanılan görsel içeriklerin sadece yapılan işleme ve ilgili bölgeye ait olması zorunludur, yapılan işlemin detayları ve işlem ile ilgisi olmayan hiçbir vücut bölgesi görsel içeriğe dâhil edilemez. ğ) Ameliyat veya tıbbi girişim esnasında ve ameliyathanede hasta görüntüsü paylaşılamaz.
 2. h) Genel ahlak kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde vücudun mahrem bölgelerine ait görsel içerikler paylaşılamaz.

(1) Görsel içerikli paylaşımlar, sağlık tesisi veya ilgili sağlık meslek mensubunun kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Bu paylaşımların başkaları tarafından yapılmış olması ilgili sağlık tesisi veya sağlık meslek mensubunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(i) Paylaşılan görsel içerikler; yazılı, görsel basın, web siteleri, sosyal medya platformları gibi mecralarda sponsorlu olarak ya da ücret verilerek yayınlatılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Denetimi ve DeğerIendirilmesi, Radyo ve Televizyon Kanallarında Yapılan Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Denetimi ve Faaliyet

Raporu

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetimi ve değerlendirilmesi MADDE 8- (1) Sağlık alanında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri; Genel Müdürlük ve Müdürlükler tarafından basın ve yayın organları, sosyal paylaşım ve İnternet siteleri üzerinden düzenli olarak taranır. Müdürlüklerce, aykırılığı tespit edilen faaliyetler hakkında yapılan iş ve işlemler altı aylık dönemler halinde Ek-2’de yer alan Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyet Raporu Formuna uygun olarak düzenlenerek Bakanlığa bildirilir.

 1. İllerde, sağlık alanındaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunu değerlendirmek üzere Valilik onayı ile Sağlıkta Bilgilendirme Tanıtım Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonu kurulur. Komisyon, sağlık hizmetleri başkanının başkanlığında, bir başkan yardımcısı, ilgisine göre ilgili birim sorumlusu, değerlendirmeye konu olan sağlık alanından kamuda görevli bir uzman tabip, var İse Müdürlükte görevli bir avukat, bulunmaması halinde ilde kamuda görevli bir avukat ve Ticaret İl Müdürlüğünden bir temsilci olmak üzere toplam altı üyeden oluşturulur. Komisyon, birinci fıkra kapsamında aykırılığı tespit edilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini değerlendirerek karara bağlar. Komisyon, Müdürün yazılı daveti üzerine en az dört üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanm kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyonun sekretaryası Müdürlükçe yürütülür.
 2. Aykırılığı tevsik edilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği Reklam Kurulunca değerlendirilmek ve işlem yapılmak üzere Ticaret Bakanlığına veya İl Ticaret Müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılır.
 3. Şikâyete konu edilen sağlık tesisi, kuruluş, kişi ve ilgili sağlık hizmeti alanındaki reklam, aykırı bilgilendirme veya tanıtım unsurlarının tespit edilebilmesi için bildirim dosyalarında;
 1. Sağlıkta Bilgilendirme Tamtım Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonunun kararı,
 2. Şikâyete konu olan reklam, tanıtım veya bilgilendirmelere ait üzerinde tarihlerin bulunduğu basılı örnekler, tanıtımlarda yer verilen hangi ifadelerin, İlgili mevzuatın hangi hükmüne aykırılık teşkil ettiğine ilişkin detaylı, açıklayıcı ve ayırt edici bilgiler,
 3. Reklam veren, aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapan sağlık tesisi ve kuruluşlar hakkında Müdürlükler tarafından yapılan inceleme veya denetim sonucuna göre ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan iş ve İşlemlere ait bilgi ve belgeler,

ç) Şikâyete konu edilen sağlık tesisi veya reklamı yapılan hizmete ait var ise ruhsat, bildirim, kayıt veya benzeri izin belgeleri, bulunur.

Radyo ve televizyon kanallarında sağlık hizmetlerinde yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetimi

MADDE 9- (1) Ulusal ve yerel radyo ve televizyon kanallarında sağlıkla ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme programlarına katılan, konuşma ve açıklama yapan sağlık meslek mensupları programdan önce Ek-3’de yer alan Taahhütnameyi iki nüsha olarak imzalamakla yükümlüdür. Taahhütnamenin bir örneği ilgili yayın kuruluşunda muhafaza edilir ve ayrıca, bir nüshası da Bakanlığa gönderilır.

(2) Radyo ve televizyon kanallarında yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile bu kapsamda yapılan açıklama ve konuşmaların bu Yönetmelik ile belirlenen ilke ve esaslara uygun olup olmadığı; alanında uzman olan akademisyen ve ilgili meslek mensuplarından Bakanlıkça her seferinde ilgili sağlık alanına münhasıran oluşturulan en az üç kişilik Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu marifetiyle incelenir ve gerekçeli olarak raporlanır. Gerekçeli raporda; toplum ve kişi sağlığına aykırı bilgilendirme, konuşma veya açıklama yaptığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanır ve ayrıca 15/2/2011 tarihli ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında inceleme ve işlem yapılması talebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 12- (1) Hekim veya diş hekimleri tarafından, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi halinde, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatl San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ilgilisine göre 27 nci veya 44 üncü madde hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanır. İlgililer hakkında ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmek ve işlem yapılmak üzere bağlı bulundukları meslek kuruluşuna gerekli bildirimler yapılır.

 1. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilen sağlık tesisi iki kez uyarılır. Bir yıl içerisinde üçüncü kez bu Yönetmelik hükümlerine aykırı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldığının tespit edilmesi halinde üç gün süreyle ilgili tıp veya uzmanlık dalındaki birimin faaliyeti durdurulur.
 2. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı tespit edilen uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi veya uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilmesi halinde bir ay, üçüncü kez tespit edilmesi halinde üç ay süreyle kuruluşun ve tesisin sağlık turizmi faaliyeti durdurulur.
 3. Organ nakillerinin uygulandığı tıbbi tedavi merkezlerinde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilk tespitinde organ nakillerinin uygulandığı tıbbi tedavi merkezlerinin kadavra organ dağıtımı üç ay süre İle durdurulur. İkinci tespitte ise nakil türüne göre üç ay süre ile faaliyet izni iptal edilir.
 4. İlgili mevzuata ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı olarak yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldığının tespiti halinde, yetkisiz sağlık hizmeti sunulan yerlerin faaliyeti derhal durdurulur ve ilgililer hakkında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatl San’atlarımn Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümleri uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
 5. 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında serbest olarak çalışan, hekim ve diş hekimi dışındaki sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sağlık beyam dışında tam ve tedaviye yönelik olmamak kaydıyla mesleki yetki alanlarında tanıtım ve bilgilendirme yapabilir. Ancak bu kişiler tarafından yapılan mesleki yetki ihlalleri, sağlık beyanı içeren tıbbi tedaviye yönelik faaliyetler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yetkisiz sağlık hizmeti sunumu olarak değerlendirilir ve ilgililer hakkında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümleri uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
 6. Sosyal paylaşım ve internet siteleri üzerinden yapılan sağlıkla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde insan sağlığını tehlikeye düşüren veyâ tanı ve tedavi sürecini olumsuz olarak etkileyen veya bu süreci engelleyici nitelikte suç unsurunun bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında 5651 sayılı İntemet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili içeriklerin erişime engellenmesi için suç duyurusunda bulunulur.
 7. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yaptığı tespit edilen sağlık meslek mensupları ve diğer gerçek kişilerin kamu görevlisi olması halinde haklarında tabi olduğu İlgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 14- (I) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- (l) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

GÖRSEL İÇERİK KAYDETME VE İŞLEME ONAM FORMU

Tarafıma yapılacak tıbbi işlemler öncesi ve sonrasında, şahsıma ait fotoğrafve/veya video çekimlerinin yapılmasına ve çekimler sırasında ortaya çıkacak görsel içeriklerimin sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme çerçevesinde adı geçen sağlık tesisi/sağlık meslek mensubu tarafından işlenmesine, paylaşılmasına ve kullanılmasına kimliğimin gizli tutulması şartı ile açık rızam olduğunu ve İşbu metni okuyup anladığımı kabul ediyorum.

Onamı Veren/YasaI Temsilcisi Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Tarih: İmza:

Onamı Alan

Sağlık Tesisi:

Uygulayıcı Hekimin Adı Soyadı:

Görevi/Unvam:

T.C. Kimlik No:

(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hasbi - 2 yıl önce
güzel haber