n11.com'da Satışı Yapılan Optik Ürünler!

n11.com'da Satışı Yapılan Optik Ürünler!
17 Ağustos 2015 Pazartesi 16:07

Sayın Üye Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere optik ürünler (gözlük çerçevesi, gözlük camı, numaralı-numarasız her türlü kontak lens, teleskopik gözlük vb.) Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından düzenlenen reçete ile sadece optisyenlik müessesesine şahsen müracaat edilerek hastaya (kullanıcı) Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılan optisyenlik müessesesi optisyen/gözlükçü unvanına sahip gerçek kişiler tarafından sunulması zorunludur.

Bu bağlamda, n11.com isimli internet sitesi üzerinden optik çerçeve satışı yapıldığı tesbiti üzerine bahse konu site hakkında ilgili Kurumlara ve yer sağlayıcı olarak çalışan firmayla da gereken yazışmalar yapılmış olup, anılan siteye yer sağlayıcılığı yapan firma tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; n11.com isimli sitenin açık pazar modelinde çalışan bir e-ticaret platformu olduğunu, gönderdiğimiz yazı üzerine "optik gözlük" ve "yakın okuma’’ kelimelerini de yasaklar listesine dahil ettiklerini, ayrıca bahse konu olan optik çerçeve satışını gerçekleştiren firma bilgileri de ayrıca tarafımızla paylaşılmış olup, firma hakkında da gerekli iş ve işlemler yapılacağını siz değerli meslektaşlarımızla paylaşırız.


n11.com isimli internet sitesine yer sağlayıcı olan firmadan gelen yazıyı ve gönderdiğimiz yazıyı aşağıda sunarız. 

 

Bilgilerinize,

 

n11.com isimli internet sitesinden gelen yazı;
 

 


n11.com isimli internet sitesine gönderdiğimiz yazı;

 

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Konu : n11.com İsimli İnternet Sitesinde Tıbbi Cihaz Kapsamında Bulunan Optik Ürün Satışı Hakkında,

İlgi: a) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı 22.02.2013 tarih ve 20315 Sayılı Yazısı,

İstanbul İli Sarıyer ilçesi Reşitpaşa Mah. İ.T.Ü. Teknokent ARI 3 No: 4/A-3 İç kapı No: 8-9 adresinde faaliyet gösteren Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. n11.com isimli internet siteniz üzerinden tıbbi cihaz olan ve farklı markalarda optik ürünlerin ( gözlük çerçevesi ) satışı yapıldığınız tesbit edilmiştir.

Ülkemizde Gözlükçülük mesleğini icra eden gözlükçü/optisyen unvanına sahip meslektaşlarımızı temsilen Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu

( www.gok.org.tr ) olarak;

- Akdeniz Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu ( Adana, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin,Osmaniye)

- Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu ( Batman, Elazığ, Kayseri, Malatya, Sivas, Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği( İstanbul )

- Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu ( Antalya, Aydın, Diyarbakır, Ege, İzmir,) Gaziantep, Karadeniz, Konya) optisyen/gözlükçü unvanına sahip meslektaşlarımızın %95 temsil edilmektedir.

Konfederasyon, Federasyon ve Dernek Yönetim Kurullarımız Mesleğimizin bir sağlık mesleği olması nedeni ile görev ve yetkilerimizin kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmesinde, Gözlükçü / Optisyen meslektaşlarımız ve Türkiye’deki 38 ( 18 Devlet, 20 Vakıf )  üniversitede eğitim gören genç Optisyen adaylarımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğimizin standartlarını yükselterek gelişimini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde güveni hâkim kılmak üzere yapılan tüm düzenlemeler mesleki disiplinin tesis edilmesi ve faaliyet gösteren 5450 meslektaşımız için gerçekleştirilmektedir.

Bilindiği üzere, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen/gözlükçü unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılmasına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müesseselerimin denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usul ve esaslar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik ve 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

2004 yılında T.C.Sağlık Bakanlığını tarafından çıkartılan Tıbbı Cihaz Yönetmeliğine göre gözlük cam ve çerçeveleri tıbbı cihaz olarak tanımlanmakla birlikte 24.08.2011 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda buna vurgu yapılarak gözlük cam ve çerçeveler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu getirmek suretiyle bu malzemelerin takip edilmesi sağlanmıştır. TİTUBB ( Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ) kayıtlar yapılırken UNSPSC kodu, (gözlük camı:42142902, gözlük çerçevesi : 42142903) ve GMDN kodu, (gözlük camı:35957, gözlük çerçevesi: 32816) gözlük cam ve çerçeveler ayrı ayrı kayıt altına alınmış ve alınmaktadır.

15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği 2 inci maddesi " ..... Kamu sağlık kurum ve kuruluşları, 18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren optisyenlik müesseseleri ve 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren ısmarlama protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak bu yerlerde satışı yapılan tıbbi cihazların reklam ve tanıtım faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamındadır. "denilmektedir.

15 inci maddesi " 1) Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazların, internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma reklamı yapılamaz. Bakanlığın veya Kurumun izni ile yapılan ve sağlık meslek mensuplarına cihazın piyasaya arz edildiğini duyuran gazete/dergi ilanları ile satış merkezlerinin resmî internet sitelerinde yapmış oldukları cihaz bilgilendirmeleri bu hükmün kapsamı dışındadır. (2) Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazlar dışında kalan cihazların reklamı yapılabilir. (3) Yapılan reklamlar, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. (4) Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları veya aracıları bu Yönetmelikte belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür." şeklindedir.

26 ıncı madde ise " (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilmemiş olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından cihazların satışı yapılamaz. ..........4) Ek-3’te yer alan cihazlar dışında kalan cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışı yapılamaz......." denilmektedir. EK-3 de yer lana cihazlar ise “ Satış Merkezleri Haricinde Satışı Yapılabilecek Cihaz Listesi 1. Diş macunu, 2. Diş protez bakım ürünleri, 3. Kondom, 4. Hasta altı bezi, 5. İnkontinans pedi, 6. Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, 7. Yara bandı, flaster, 8. Pamuk, 9. Ağız çalkalama suyu, 10. Nefes açıcı burun bantları.” şeklindedir.

 Diğer taraftan T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın ilgi "a" yazısı ile Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu'na gönderilen yazıda  “05.12.2013 tarihinde yapılan bilimsel komisyon toplantısında; optisyenlik müesseseleri tarafından satışı yapılan optik ürünlerin (kontakt lensler, gözlükler, az görmeye yardımcı cihazlar) “reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kararı alındığı ve bu kararın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na iletildiği” belirtilmiştir.

6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ‘Belirli ürünlerin ticarî iletişimi’ başlıklı 11. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkraları şu şekildedir: “...... (2) Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticarî iletişim yapılamaz. (3) Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır. (4) İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.” denilmektedir.

Anılan hükümler mucibince, gözlük çerçeveleri tıbbi cihaz kapsamında olduğu, internette dahil hiçbir mecrada tanıtım, reklamı ve satışının yapılamayacağı, 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği EK-3 de yer alan ürünler dışında hiçbir ürününün internetten satılamayacağı, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerince her türlü optik ürünün optisyenlik müesseselerince, göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen reçete ile optisyen/gözlükçü unvanına sahip mesul müdürlerin çalıştığı ve idare tarafından " Optisyenlik Müessese Ruhsatnamesi " ile yetkilendirilmiş optisyenlik müesseseleri tarafından satılması gerekmektedir.

Bu durumda; bahse konu olan firmanız www.n11.com isimli internet sitesi üzerinden optik ürün ( gözlük çerçevesi ) satışların ivedi olarak durdurulmasını, devamında da tıbbi cihaz olarak tanımlanan optik ürünlerin  ( numaralı, numarasız her türlü kontakt lens, gözlük camı, gözlük çerçevesi, teleskopik gözlük, vb ) satışına yer verilmemesini, her türlü başvuru ve yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla ihtaren bildirir, 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu hakkında yönetmelik gereği 15 (on beş ) iş günü içinde Gözlükçüler Optisyenler Konfederasyonu’na bilgi verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

İlker AYAZ.                                                                           Turgut VARDİ

Genel Sekreter.                                                                       Genel Başkan 

 

Bilgilerinize ; 


Kaynak: gozder.comİlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Moda Royal - 6 yıl önce
Bayan Giyim tesettür elbise, tesettür tunik, triko, gömlek, şal ve abiye Modaya dair aradığın her şey Modaroyal.com'da!