5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Taslağı Yayınlandı

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Taslağı Yayınlandı
17 Şubat 2022 Perşembe 16:51

Türk Optisyen - Gözlüçüler Birliği tarafından hazırlanan kanun taslağı birliğin web sitesinde yayınlandı

Sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun taslağı karşılaştırma cetveli hazırlandı. Taslak metinin yürürlükteki maddeye işlenmiş yeni hali de belirtildi. Aynı zamanda yenilenen maddelerin amaç ve kapsamlarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

TASLAK METNİ

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDEYE İŞLENMİŞ

(MADDENİN YENİ) HALİ

İZAHAT-GEREKÇE

Amaç

MADDE 1- 22.6.2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un 1’inci maddesine, ‘’işletilmesiyle’’ kelimesinden sonra, “ilgili” kelimesinden önce gelmek üzere aşağıdaki ibareler eklenmiştir

“Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği ve Optisyen-Gözlükçüler Odalarıyla”

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere, optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği ve Optisyen-Gözlükçüler Odalarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç maddesi meslek birliğini de içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- Aynı Kanun’un 2’nci maddesine, “faaliyetlerini” kelimesinden sonra, “kapsar” kelimesinden önce gelmek üzere aşağıdaki ibareler eklenmiştir.

“ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ile Optisyen-Gözlükçüler Odalarının faaliyetleri, organları, idari, mali ve disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında usul ve esasları”

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun; optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz kişiler ile optisyenlik müessesesinin sahip ve işletenleri ile bunların faaliyetlerini ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ile Optisyen-Gözlükçüler Odalarının faaliyetleri, organları, idari, mali ve disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında usul ve esasları kapsar.

Kapsam maddesi meslek birliğini de içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 3- Aynı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup ikinci fıkrasında ‘’optisyenlerin’’ kelimesinden sonra ‘’reçetesiz’’ kelimesinden önce gelmek üzere ‘’e-reçete sisteminde kayıtlı reçeteler hariç olmak üzere,’’ şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı ve numarasız gözlük camları ve her türlü lensler, görmeye esas optik görme gereçleri ve gözlük çerçeveleri münhasıran optisyenlik müesseselerinde satılır. Optisyenlik müesseseleri kontakt lens solüsyonlarını, koruyucu mahiyetteki gözlükler ve güneş gözlüklerini, gözlük aksesuarları ile elektronik ve akıllı gözlükleri satabilirler. Münhasıran optisyenlik müesseselerinde satışı yapılan ürünlerin başkaca bir mecrada satışı ve pazarlanması yasaktır.”

Madde 6- Optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilirler. Göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı ve numarasız gözlük camları ve her türlü lensler, görmeye esas optik görme gereçleri ve gözlük çerçeveleri münhasıran optisyenlik müesseselerinde satılır. Optisyenlik müesseseleri kontakt lens solüsyonlarını, koruyucu mahiyetteki gözlükler ve güneş gözlüklerini, gözlük aksesuarları ile elektronik ve akıllı gözlükleri satabilirler. Münhasıran optisyenlik müesseselerinde satışı yapılan ürünlerin başkaca bir mecrada satışı ve pazarlanması yasaktır.

Optisyenlerin e-reçete sisteminde kayıtlı reçeteler hariç olmak üzere, reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmeleri, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır.

Optisyenlik müessesesinde her türlü kontakt lens uygulanması yasaktır.

Değişiklik ile, optisyenlik müesseselerince satışı yapılabilecek ürünler daha anlaşılır şekilde ifade edilerek bu ürünlerin münhasıran optisyenlik müesseseleri tarafından satışının yapılabileceğine yer verilmiş olup optisyenlik müessselerinde satışı yapılan ürünlerin internet veya başka satış kanalları ile tanıtım, satış ve pazarlamasının yapılması yasaklanmıştır.

MADDE 4 - Aynı Kanun’un 7’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “zorundadırlar.” ibaresi, “zorunda olup belediyeden ayrıca işyeri açma ruhsatı almaları gerekmez.” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 7- Optisyenlik müessesesi gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılıp işletilebilir.

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek isteyenler, müessesenin açılacağı ilin en yüksek sağlık idaresinden optisyenlik müessesesi ruhsatı almak zorundadırlar. olup belediyeden ayrıca işyeri açma ruhsatı almaları gerekmez.

Değişiklikle, optisyenlerin faaliyetlerinin özel kanunla düzenlenmiş olması ve ‘’işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını’’ ilin en yetkili sağlık idaresinden almalarından dolayı belediyeden ayrıca ruhsat almaları gerekmediğine ilişkin düzenleme yapılarak bu kanunun 7’nci maddesi diğer kanunlarla uyumlu hale getirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kanun’un 8’inci maddesine aşağıdaki ibareler eklenmiştir.

’’Odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleki faaliyette bulunamazlar. Odalara kayıtlı optisyen-gözlükçülerin diğer kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kaydolmaları zorunlu değildir.’’

Madde 8- Optisyenlik müessesesi açmış olanlar, müesseselerinde optisyen unvanına sahip bir mesul müdür bulundurmak zorundadırlar.

Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi tek bir müessese için geçerlidir.

7 nci maddede sayılanlar, birden fazla optisyenlik müessesesi açmak isterse, her bir müessese için ayrı optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi almak ve ayrı mesul müdür bulundurmak zorundadır.

Mesul müdür tek bir optisyenlik müessesesinde mesul müdürlük görevini yapabilir.

Odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleki faaliyette bulunamazlar. Odalara kayıtlı optisyen-gözlükçülerin diğer kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kaydolmaları zorunlu değildir.

Değişiklikle, Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan optisyen- gözlükçülerin mesleki faaliyette bulunabilmeleri veya meslekleriyle ilgili bir işte çalışabilmeleri için Odaya üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeye zorunlu olduklarına ve diğer kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kayıtlı olma zorunlulukları bulunmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 6- Aynı Kanun’un 9’ncu maddesinin birinci fıkrasına ‘’müessese’’ kelimesinden sonra ‘’bizzat’’ cümlesinden önce gelmek üzere ‘’fiilen’’ ibaresi eklenmiştir.

‘’Optisyenin, mesleğini icra ettiği müessesede fiilen bizzat bulunması esastır.’’

Madde 9- Optisyenin, mesleğini icra ettiği müessesede fiilen bizzat bulunması esastır.

Optisyenler ile göz hastalıkları uzmanı tabipler, vergi mükellefiyetleri ayrı olsa bile, aynı mekânda veya iç giriş kapıları veya iç bağlantıları bulunan müesseselerde birlikte mesleklerini icra edemez. Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde veya binasının içinde de optisyenlik müessesesi açılamaz.

Değişiklikle, Optisyenlik mesleğinin gereklerine ve olması gereken meslekî inisiyatifine uygun olacak şekilde "optisyenin mesleğini icra ettiği müessesede fiilen bizzat bulunması esastır" hükmü ile mesleğin optisyenlerin müessesede bizzat bulunması şartı ile yapılabileceği belirtilerek optisyen-gözlükçülerin ruhsat ve diplomalarını kiralanmalarının önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

MADDE 7- Aynı Kanun’un 11’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Münhasıran optisyenlik müesseselerinde satışı yapılan ürünlerin ve optisyenlik müesseselerinin reklamı yapılamaz.’’

Madde 11- Optisyen unvanını haiz olarak müessese açmış olanlar, yalnız optisyen unvanını kullanabilirler, başka bir unvan kullanmaları veya gerçeğe uymayan reklam yapmaları yasaktır. Münhasıran optisyenlik müesseselerinde satışı yapılan ürünlerin ve optisyenlik müesseselerinin reklamı yapılamaz.

Değişiklikle, optisyen unvanının kimler tarafından kullanılacağına açıklık getirilerek optisyenlerin başkaca unvanlar kullanmaları yasaklanmıştır. Optisyenlik müesseselerinde satışı yapılan ürünlerin görmeye yardımcı tıbbi cihaz ve malzemeler kapsamında olması, benzer müesseseler arasında haksız rekabete sebebiyet veren ticari ve örtülü reklamların engellenmesi, sağlık hizmet sunumuna ticari bir görünüm verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu yararı, toplum ve halk sağlığının korunmak için reklam yasağı getiren düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 8- Aynı Kanun’un 12’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Optisyenlik müesseseleri, faaliyetlerine ilişkin kayıtları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun tutmak zorundadırlar.”

Madde 12- Optisyenler müesseselerinde mahallin en yüksek sağlık idaresince yaprak adedi tasdikli bir defter tutmaya ve bu deftere sıra numarasıyla ve tarih sırasıyla reçeteleri ve sahiplerinin isimlerini kayda mecburdurlar. Optisyenlik müesseseleri, faaliyetlerine ilişkin kayıtları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun tutmak zorundadırlar.

Değişiklik ile daha önce kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan kayıtların Bakanlığımızca belirlenen kurallar doğrultusunda elektronik ortamda tutulmasına imkân verilmektedir.

MADDE 9- Aynı Kanun’un Beşinci Bölümü’nün başlığı “İdari Cezalar ve Mesleki Disipline İlişkin Hükümler” olarak değiştirilerek 15 inci maddesinin; birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlara yüz bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Birden fazla müessesesi olanlara her bir müessese için ayrı ayrı cezaî işlem uygulanır.

6 ncı maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı hareket edenlere, yüz bin Türk Lirası idarî para cezası, ikinci fıkrasında belirtilen reçetesiz satma, verme ve tavsiye etme yasağına uymayanlara beşbin Türk Lirası idarî para cezası, ikinci fıkrasındaki diğer yasaklar ile üçüncü, dördüncü, fıkralarındaki yasaklar hilâfına hareket edenlere yüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bir ay süreyle optisyenlik mesleğini icra etmekten ve optisyenlik müesseselerini işletmekten men edilirler.

7 nci maddenin ikinci fıkrası ve 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yüz bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve müessese kapatılır.

9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı şarta üst üste iki denetimde de uymadığı belirlenen optisyenlere yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

8, 10, maddelerine aykırı hareket edenlere elli bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

12, 13 maddelerine aykırı hareket edenlere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerdeki yasakların tekrarı hâlinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırım kararları mahallî mülkî amir tarafından verilir.’’

Madde 15- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/552 md.)

11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlara yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

6 ncı maddede zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenlere altıbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmekten men edilirler.

Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı şarta üst üste iki denetimde de uymadığı belirlenen optisyenler ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrası ile 8, 10, 12 ve 13 üncü madde hükümlerine uymayanlara altıbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlara yüz bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Birden fazla müessesesi olanlara her bir müessese için ayrı ayrı cezaî işlem uygulanır.

6 ncı maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı hareket edenlere, yüz bin Türk Lirası idarî para cezası, ikinci fıkrasında belirtilen reçetesiz satma, verme ve tavsiye etme yasağına uymayanlara beşbin Türk Lirası idarî para cezası, ikinci fıkrasındaki diğer yasaklar ile üçüncü, dördüncü, fıkralarındaki yasaklar hilâfına hareket edenlere yüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bir ay süreyle optisyenlik mesleğini icra etmekten ve optisyenlik müesseselerini işletmekten men edilirler.

7 nci maddenin ikinci fıkrası ve 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yüz bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve müessese kapatılır.

9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı şarta üst üste iki denetimde de uymadığı belirlenen optisyenlere yirmi bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

8, 10, maddelerine aykırı hareket edenlere elli bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

12, 13 maddelerine aykırı hareket edenlere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerdeki yasakların tekrarı hâlinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırım kararları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

Değişiklikle, Beşinci Bölümü’nün başlığı “İdari Cezalar ve Mesleki Disipline İlişkin Hükümler” olarak değiştirilmiş ve 11 inci maddeye uymamanın cezası aralık belirtilerek arttırılmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasının mevcut halinde, başka maddelerinde sayılan yasak fiillerin işlenmesi halinde yalnızca optisyene ceza verilmesi durumu bu yasağı işlemede suçu olabilecek müessese sahibi veya diğer kişileri de kapsayacak şekilde yeniden ifade edilmiştir.

Optisyenlik mesleğini icra edeceklere getirilen odaya kayıt zorunluluğunu desteklemek üzere, oda kaydı bulunmaksızın mesleki faaliyet yürüten optisyenler ve optisyenlik müesseseleri için yaptırım öngörülmüştür.

MADDE 10-  Aynı Kanun’a 15’nci madde den sonra gelmek üzere aşağıdaki 16 madde eklenerek Mesleki Disipline ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

‘’(1) Bu Kanunun ve diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen, odaya kaydolmayan ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarından, Yönetim Kurulunca konu ile ilgili olarak en az 15 gün süre verilerek yazılı savunma istenir. Yapılan tebligata rağmen süresinde yazılı savunmasını yapmayan veya sözlü savunmasını vermeyen üyenin evrakı doğrudan, belirlenen süre içerisinde yazılı savunmasını yapan veya sözlü savunmasını verenlerin evrakı ise savunmaları ile birlikte oda Disiplin Kuruluna sevk edilir. Sözlü savunmada bulunmayı tercih eden meslek mensubunun savunması tutanak altına alınır. Savunma verilmemiş olması, iddiaların kabulü anlamına gelmez. Disiplin Kurulu, intikal eden dosyaları azamî üç ay içerisinde karara bağlar.

(2) Disiplin Kurulu; soruşturma evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adabına, deontoloji yönetmeliğine, ilgili mevzuatla belirlenen ilkelere ve meslekî disiplinine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıda sayılan disiplin cezalarından birini verir.

(3) Uyarma cezası; Optisyenlik mesleğinin icrasında ve davranışlarında mevzuata uygun ve dikkatli davranılması hususunun ilgili üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak.

b) Üyelik görev ve sorumlulukları ile ilgili yönetim kurulunca yapılan davet ve talebin gereğini, alınan kararları mazeretsiz olarak yerine getirmemek.

c) Mesleki faaliyetinde ortaya çıkan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içinde odaya bildirmemek,

ç) Optisyenlik mesleğinin itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmak.

d) Meslek mensuplarına ve diğer sağlık meslek mensuplarına karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak veya kötülemek,

e) Hasta ve yakınları ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışta bulunmak.

(4) Kınama cezası; Meslekî tutum ve davranışlarında kusurlu sayıldığının ilgili üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Mesleğin itibarını zedeleyici şekilde yazılı ve görsel basında, internet ve sosyal medya ortamlarında asılsız yayında bulunmak,

b) Hastaya ve yakınlarına karşı taahhütlerini yerine getirmemek veya yanıltıcı bilgi vermek.

c) Meslek mensupları hakkında ithamda bulunmak.

ç) İki yıl içinde birden fazla uyarma cezasını gerektirecek bir davranışta bulunmak.

(5) Para Cezası; Fiilin işlendiği tarihteki yıllık üyelik aidatının beşte birinden on katına kadar verilecek para cezasıdır. Para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kendisine reçete gönderilmesini sağlamak üzere, her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, tabipler, diğer sağlık kurumları ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği veya anlaşma yapmak; simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulundurmak; reçete toplama veya yönlendirme faaliyetinde bulunmak ve bu yollarla gelen reçeteleri kabul etmek,

b) İki yıl içinde birden fazla kınama cezasını gerektirecek bir davranışta bulunmak,

c) Organ seçimlerinin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla, hâkimin ve seçim sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymamak,

ç) Kanun, deontoloji, mesleki etik ilkeleri ve sair mevzuatın yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmemek,

d) Oda denetçileri tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde üyelik sorumluluklarına ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmemek, inceleme ve denetime engel olmak.

e) Reçeteye istinaden yapılacak gözlüğü müessese dışında yapmak ve yaptırmak.

f) Mesleki sırlar ile hastalara veya hizmet alıcılara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak.

g) Münhasıran optisyenlik müesseselerinde satışı yapılan ürünlerin satışına, reklamına, tanıtımına, kaydına ve satış sonrası hizmetlerine ilişkin bu Kanuna aykırı hareket etmek.

(6) Meslek icrasını kısa süreli durdurma; Üyenin bir haftadan iki aya kadar meslek icrasının durdurulmasıdır. Disiplin Kurulu tarafından para cezası ile cezalandırılan üyenin, üç yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta bulunması halinde meslek icrasını kısa süreli durdurma cezası verilir.

(7)Meslek icrasını uzun süreli durdurma; Üyenin bir yıl süre ile meslek icrasının durdurulmasıdır. Meslek icrasını kısa süreli durdurma cezası alan ve bu cezayı aldıktan sonra üç yıl içinde para cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunan üyeye meslek icrasını uzun süreli durdurma cezası verilir. 11’inci maddedeki yasakların üçüncü tekrarı halinde meslek icrasını uzun süreli durdurma cezası verilir.

(8) Disiplin Kurulunca verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazları yüksek disiplin kurulu karara bağlar. Disiplin cezası verilmesi hâlinde, karar aleyhinde itiraz vaki olmasa dahi, meslek icrasını durdurma cezaları Yönetim Kurulu Başkanlığınca Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir. Bu hususlardaki kararlar, Yüksek Disiplin Kurulunun onayından sonra uygulanır.’’

Madde 16- (1) Bu Kanunun ve diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen, odaya kaydolmayan ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarından, Yönetim Kurulunca konu ile ilgili olarak en az 15 gün süre verilerek yazılı savunma istenir. Yapılan tebligata rağmen süresinde yazılı savunmasını yapmayan veya sözlü savunmasını vermeyen üyenin evrakı doğrudan, belirlenen süre içerisinde yazılı savunmasını yapan veya sözlü savunmasını verenlerin evrakı ise savunmaları ile birlikte oda Disiplin Kuruluna sevk edilir. Sözlü savunmada bulunmayı tercih eden meslek mensubunun savunması tutanak altına alınır. Savunma verilmemiş olması, iddiaların kabulü anlamına gelmez. Disiplin Kurulu, intikal eden dosyaları azamî üç ay içerisinde karara bağlar.

(2) Disiplin Kurulu; soruşturma evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adabına, deontoloji yönetmeliğine, ilgili mevzuatla belirlenen ilkelere ve meslekî disiplinine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıda sayılan disiplin cezalarından birini verir.

(3) Uyarma cezası; Optisyenlik mesleğinin icrasında ve davranışlarında mevzuata uygun ve dikkatli davranılması hususunun ilgili üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak.

b) Üyelik görev ve sorumlulukları ile ilgili yönetim kurulunca yapılan davet ve talebin gereğini, alınan kararları mazeretsiz olarak yerine getirmemek.

c) Mesleki faaliyetinde ortaya çıkan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içinde odaya bildirmemek,

ç) Optisyenlik mesleğinin itibarını zedeleyici davranışlarda bulunmak.

d) Meslek mensuplarına ve diğer sağlık meslek mensuplarına karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak veya kötülemek,

e) Hasta ve yakınları ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışta bulunmak.

(4) Kınama cezası; Meslekî tutum ve davranışlarında kusurlu sayıldığının ilgili üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Mesleğin itibarını zedeleyici şekilde yazılı ve görsel basında, internet ve sosyal medya ortamlarında asılsız yayında bulunmak,

b) Hastaya ve yakınlarına karşı taahhütlerini yerine getirmemek veya yanıltıcı bilgi vermek.

c) Meslek mensupları hakkında ithamda bulunmak.

ç) İki yıl içinde birden fazla uyarma cezasını gerektirecek bir davranışta bulunmak.

(5) Para Cezası; Fiilin işlendiği tarihteki yıllık üyelik aidatının beşte birinden on katına kadar verilecek para cezasıdır. Para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kendisine reçete gönderilmesini sağlamak üzere, her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, tabipler, diğer sağlık kurumları ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği veya anlaşma yapmak; simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulundurmak; reçete toplama veya yönlendirme faaliyetinde bulunmak ve bu yollarla gelen reçeteleri kabul etmek,

b) İki yıl içinde birden fazla kınama cezasını gerektirecek bir davranışta bulunmak,

c) Organ seçimlerinin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla, hâkimin ve seçim sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymamak,

ç) Kanun, deontoloji, mesleki etik ilkeleri ve sair mevzuatın yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmemek,

d) Oda denetçileri tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde üyelik sorumluluklarına ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmemek, inceleme ve denetime engel olmak.

e) Reçeteye istinaden yapılacak gözlüğü müessese dışında yapmak ve yaptırmak.

f) Mesleki sırlar ile hastalara veya hizmet alıcılara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak.

g) Münhasıran optisyenlik müesseselerinde satışı yapılan ürünlerin satışına, reklamına, tanıtımına, kaydına ve satış sonrası hizmetlerine ilişkin bu Kanuna aykırı hareket etmek.

(6) Meslek icrasını kısa süreli durdurma; Üyenin bir haftadan iki aya kadar meslek icrasının durdurulmasıdır. Disiplin Kurulu tarafından para cezası ile cezalandırılan üyenin, üç yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta bulunması halinde meslek icrasını kısa süreli durdurma cezası verilir.

(7)Meslek icrasını uzun süreli durdurma; Üyenin bir yıl süre ile meslek icrasının durdurulmasıdır. Meslek icrasını kısa süreli durdurma cezası alan ve bu cezayı aldıktan sonra üç yıl içinde para cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunan üyeye meslek icrasını uzun süreli durdurma cezası verilir. 11’inci maddedeki yasakların üçüncü tekrarı halinde meslek icrasını uzun süreli durdurma cezası verilir.

(8) Disiplin Kurulunca verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazları yüksek disiplin kurulu karara bağlar. Disiplin cezası verilmesi hâlinde, karar aleyhinde itiraz vaki olmasa dahi, meslek icrasını durdurma cezaları Yönetim Kurulu Başkanlığınca Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir. Bu hususlardaki kararlar, Yüksek Disiplin Kurulunun onayından sonra uygulanır.

 

MADDE 11- Aynı Kanun’un “Geçici ve Son Hükümler” bölümünde yer alan 16’nci madde, 17’nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘’Optisyenlik müesseselerinin açılışına ve sahip olmaları gereken şartlara, kayıt sistemine dair usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlıkça bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.’’

Madde 17- Optisyenlik müesseselerinin açılışına ve sahip olmaları gereken şartlara, kayıt sistemine dair usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlıkça bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Değişiklikle, 5193 sayılı Kanunda yapılan yeni düzenlemelerin ve bu kanunda bulunmayan sair hususların Yönetmelikle düzenleneceği ve bu Yönetmeliğin çıkarılma zamanı belirtilmektedir.

MADDE 12- Aynı Kanun’a “Geçici ve Son Hükümler” bölümünde yer alan 17’nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 18’nci madde eklenmiştir.

‘’Mesleki Deontoloji ve Yardımlaşma Sandığı yönetmeliği ile bu kanunun 16 ncı maddesi, Ek1, Ek2, Ek3 ve Geçici 4 ve 5 nci maddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin yönetmelikler Bakanlığın da görüşü alınarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır, Birlik tarafından büyük genel kurulun onayına sunulur, kabul edilenler Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir.’’

Madde 18- Mesleki Deontoloji ve Yardımlaşma Sandığı yönetmeliği ile bu kanunun 16 ncı maddesi, Ek1, Ek2, Ek3 ve Geçici 4 ve 5’nci maddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin yönetmelikler Bakanlığın da görüşü alınarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır, Birlik tarafından büyük genel kurulun onayına sunulur, kabul edilenler Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

Değişiklikle, 5193 sayılı Kanunda Odalar ve Birlikle ilgili yapılan yeni düzenlemelerin ve bu kanunda bulunmayan sair hususların Yönetmelikle düzenleneceği ve bu Yönetmeliğin çıkarılma zamanı belirtilmektedir.

MADDE 13- Aynı Kanun’un 17’nci maddesi, madde 19 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19-30.12.1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14-  Aynı Kanun’a aşağıdaki Ek.1’den sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

‘Bu kanunun Geçici 4’ncü maddesinde kıyas edilmesi uygun görülmeyen hükümler hariç olmak üzere; Odalar ile Birliğin teşkili, teşekkülü ve devamında bunların yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, organların görev ve yetkileri, toplantıları, seçimi, seçilme yeterlilikleri, seçimlerin yapılış usulü, mesleki sicil idari ve mali denetimine ilişkin temel kurallar 25.1.1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun idari hükümleri çerçevesinde belirlenir ve kıyasen uygulanır.’’

Ek Madde 2. Bu kanunun Geçici 4’ncü maddesinde kıyas edilmesi uygun görülmeyen hükümler hariç olmak üzere; Odalar ile Birliğin teşkili, teşekkülü ve devamında bunların yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, organların görev ve yetkileri, toplantıları, seçimi, seçilme yeterlilikleri, seçimlerin yapılış usulü, mesleki sicil idari ve mali denetimine ilişkin temel kurallar 25.1.1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun idari hükümleri çerçevesinde belirlenir ve kıyasen uygulanır.

Anayasa'nın 135'inci maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki birlik ve odaların kuruluşu, teşkili, faaliyetleri, diğer tüm iş ve işlemlere kanuni bir dayanağının olması gerektiği işaret edildiğinden, bu kanuna EK’2 nci fıkrada eklenmek suretiyle Odalar ve Birliğin yapılan bu düzenlemeyle 25.01.1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun idari hükümlerinin kıyasen uygulanması gösterilerek bu zaruri hususları ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 15-  Aynı Kanun’a aşağıdaki Ek.2’den sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

‘’Ek Madde 3.  (1) Oda giriş ücreti; Odaya kaydolacak Optisyen-Gözlükçünün ödeyeceği aidattır. Miktarı yürürlükteki net asgari ücretin dörtte biridir.

(2) Yıllık üye aidatı; Odaya kayıtlı her üyenin ödeyeceği aidattır. Miktarı yürürlükteki net asgari ücretin %40’dır.

(3) Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,  adına personel çalışma belgesi düzenlenerek mesleğini icra eden meslek mensupları ve mesleği fiilen icra etmeyenler; odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.

(4) Odaların diğer gelirleri; yardım ve bağışlar, yayın gelirleri, iktisadi işletme ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler, Disiplin kurulunca verilen para cezaları, Birlik Merkezi tarafından yapılacak yardımlar, mesleki eğitime yönelik kurslar ile diğer elde edilen çeşitli gelirlerden meydana gelir.

(5)Birliğin gelirleri, odaların topladığı her türlü aidat gelirlerinden alınacak %35 pay ile birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler, genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış, yardımlar, yayın gelirleri, iktisadi işletme ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirlerden meydana gelir.’’

(6) Odanın gelirleri; genel yönetim, personel ve benzer hizmet giderleri ile gayrimenkul ve menkul mal alımı, faaliyet ve temsil giderleri, toplantılara katılma ve görevlendirme harcamaları ve çeşitli giderler için sarf edilir.

(7) Her türlü oda ve yardımlaşma sandığı aidatlarını vadesinden itibaren 30 gün içinde, oda ve Yüksek Disiplin Kurulunca verilip kesinleşen para cezalarını 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemeyenler hakkında, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre icra takibatı yapılır. Giriş aidatı, yıllık aidat ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline ilişkin olarak oda Yönetim Kurulunca alınan kararlar ile odaların Birliğe ödemesi gereken Birlik Katılım Payına dair Merkez Yönetim Kurulu kararları ilam hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. Süresinde ödenmeyen giriş aidatı, yıllık aidat ile para cezalarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir. İdarî para cezalarına karşı yargı yoluna gidilmiş olması, tahsilât ve icra takibine engel teşkil etmez. Giriş aidatı, yıllık aidat ile para cezaları beş yıllık zaman aşımı süresine tabidir.’’

Ek Madde 3.  (1) Oda giriş ücreti; Odaya kaydolacak Optisyen-Gözlükçünün ödeyeceği aidattır. Miktarı yürürlükteki net asgari ücretin dörtte biridir.

(2) Yıllık üye aidatı; Odaya kayıtlı her üyenin ödeyeceği aidattır. Miktarı yürürlükteki net asgari ücretin % 40’dır.

(3) Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,  adına personel çalışma belgesi düzenlenerek mesleğini icra eden meslek mensupları ve mesleği fiilen icra etmeyenler; odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.

(4) Odaların diğer gelirleri; yardım ve bağışlar, yayın gelirleri, iktisadi işletme ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler, Disiplin kurulunca verilen para cezaları, Birlik Merkezi tarafından yapılacak yardımlar, mesleki eğitime yönelik kurslar ile diğer elde edilen çeşitli gelirlerden meydana gelir.

(5)Birliğin gelirleri, odaların topladığı her türlü aidat gelirlerinden alınacak %35 pay ile birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler, genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış, yardımlar, yayın gelirleri, iktisadi işletme ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirlerden meydana gelir.’’

(6) Odanın gelirleri; genel yönetim, personel ve benzer hizmet giderleri ile gayrimenkul ve menkul mal alımı, faaliyet ve temsil giderleri, toplantılara katılma ve görevlendirme harcamaları ve çeşitli giderler için sarf edilir.

(7) Her türlü oda ve yardımlaşma sandığı aidatlarını vadesinden itibaren 30 gün içinde, oda ve Yüksek Disiplin Kurulunca verilip kesinleşen para cezalarını 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemeyenler hakkında, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre icra takibatı yapılır. Giriş aidatı, yıllık aidat ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline ilişkin olarak oda Yönetim Kurulunca alınan kararlar ile odaların Birliğe ödemesi gereken Birlik Katılım Payına dair Merkez Yönetim Kurulu kararları ilam hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. Süresinde ödenmeyen giriş aidatı, yıllık aidat ile para cezalarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir. İdarî para cezalarına karşı yargı yoluna gidilmiş olması, tahsilât ve icra takibine engel teşkil etmez. Giriş aidatı, yıllık aidat ile para cezaları beş yıllık zaman aşımı süresine tabidir.

Anayasa'nın 73'üncü maddesine göre mali yükümlülükler ancak kanunla düzenlenebileceğinden, yasal dayanaktan yoksun olarak idari bir tasarrufla mali yükümlülük getirilemeyeceğinden Odaların ve Birliğin gelir ve giderlerinin nelerden ibaret olduğu, aidatlardan alınacak pay oranları, aidatların ödeme zamanları, aidat ödememenin sonuçları gibi temel mali ve idari hususlar yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 16- Aynı Kanun’a Geçici 4’üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:

“Geçici Madde 5 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5193 sayılı Kanun’un ek 1’inci ve geçici 4’üncü maddeleri hükümlerine göre kurulup faaliyete geçmiş olan optisyen-gözlükçüler odalarının ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin kuruluş ve faaliyetleri, bu Kanun ile yeniden düzenlenen madde hükümleri uyarınca gerçekleşmiş sayılır.

(2) Kanunun Geçici 4’üncü maddesi gereğince yapılan Birlik ve odaların Genel Kurullarında seçilen organların görev süreleri üç yıl olup, Genel Kurulun hangi ayda yapıldığına bakılmaksızın, o yılın Birlik için Kasım ayında, odalar için Eylül ayında yapıldığı kabul edilir.”

Geçici Madde 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5193 sayılı Kanun’un ek 1’inci ve geçici 4’üncü maddeleri hükümlerine göre kurulup faaliyete geçmiş olan optisyen-gözlükçüler odalarının ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin kuruluş ve faaliyetleri, bu Kanun ile yeniden düzenlenen madde hükümleri uyarınca gerçekleşmiş sayılır.

(2) Kanunun Geçici 4’üncü maddesi gereğince yapılan Birlik ve odaların Genel Kurullarında seçilen organların görev süreleri üç yıl olup, Genel Kurulun hangi ayda yapıldığına bakılmaksızın, o yılın Birlik için Kasım ayında, odalar için Eylül ayında yapıldığı kabul edilir.

Bu düzenlemelerden önce kurulup faaliyete geçmiş olan optisyen-gözlükçüler odalarının ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin kuruluş işlemleri ve gerçekleşmiş faaliyetlerden doğan haklar ve mükellefiyetlere ilişkin geçerlilik ve müktesep haklarının korunması amaçlanmıştır.

MADDE 17- Aynı Kanun’un bütün maddelerindeki fıkralara parantez içinde numara eklenmiştir.

MADDE 20- Aynı Kanun’un bütün maddelerindeki fıkralara parantez içinde numara eklenmiştir.

MADDE 18- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu değişiklik ile geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.