SGK İzmir Bölge İstişare Toplantısı Sonuçları

Toplantı ile ilgili Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Nuri Gizer'in açıklamasını siz değerli okurlarımız ile paylaşıyoruz.

SGK İzmir Bölge İstişare Toplantısı Sonuçları
Bu haber kez okundu.

"Sayın üyelerimiz değerli meslektaşlarımız; Bildiğiniz üzere 20.01.2017 tarihinde, GSS Tıbbi Malzeme Dairesi Optik Şube Müdürü Sn. Dr. Murat Akın, GSS Sözleşme Uygulama Daire Başkanlığından Sn. Ecz. Nesrin Yılmaz Akın, TİTCK'dan Şube Müdürü Sn. İsmail Başyayla, ASSGM'den Müdür Sn. Dr. Hüseyin Korkusuz, Sözleşme Denetim Sorumlusu Sn. Dr. Münir Paylı ve Reçete Kontrol ve Ödeme Servis Sorumlusu Sn. Ecz. Güler Aybey'in katılımları ile bölge istişare toplantısı yapıldığı malumunuzdur.
                                                                     

Toplantıya, değerli bürokratlarımızın yanısıra, Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamil Nuri Gizer, Federasyonumuz Eğitim ve Mevzuat Komisyonu Başkanı Sn. Taylan Küçüker ve İzmir ve Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği Başkanı Sn. Ferruh Eroğlu ve meslektaşlarımız katılmışlardır.

“Ara, Bul, Kazan!” Şanslı Burun
“0506 100 88 88”
 Arama zamanı saat 13:30 - 13:45 Arası
"Optik Gazete, fikirlerin özgürce ve medenice tartışıldığı bir kürsüdür."

Toplantı Sn. Dr. Murat Akın'ın açılış konuşması ile başlamış ve toplantının esas itibarı ile bir istişare toplantısı olduğu, bu nedenle kurumları adına bir sunum yapmaktan  ziyade, sahada faaliyet gösteren optisyenlik müesseselerinin sıkıntı ve taleplerinin dinlenmesi amacı ile yapıldığının altı çizilmiş ve özellikle meslektaşlarımızın ve dernek temsilcilerinin dinlenmesinin önemi ifade edilmiştir. Kendilerinin toplantıda dile getirilen konuların çözümü noktasında mevzuatın geliştirilmesi için  samimi bir gayret içinde olduklarını ve böylesi toplantılarında, doğuracağı olumlu sonuçlar açısından önemine değinmiştir.

Toplantı içinde söz alan Sn. Eczacı Nesrin Akın özellikle sözleşme ücreti konusunda sorulan sorulara, söz konusu sözleşme ücretinin 5510 sayılı yasa gereği ve Sayıştay denetimleri sonucu kurum tarafından Kanuni bir gerek olarak devreye sokulduğu bilgisini paylaşmış ve gelen soruları cevaplamıştır. Ayrıca sözleşme maddeleri içindeki cezai uygulamalar ile ilgili olarak, uygulama yapmaktan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, meslektaşlarımızın sözleşme maddelerini dikkatlice okumaları ve tereddüte düştükleri noktalarda Derneklerine başvurmalarının yerinde ve herhangi bir cezai uygulamaya maruz kalmamaları açısından önemli olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca sözleşme maddelerinde yer alan temel kavramların sözleşmeleri hazırlayan ilgili birimlerin keyfi uygulamaları olmadığı tam tersine hukuki, yasal dayanak ve kurallara bağlı olduğunu en açık bir dil ile ifade etmişlerdir.

Meslektaşlarımızdan İlimizdeki yönlendirmeler ile ilgili olarak gelen şikayetler üzerine, talep ve şikayetlere cevap vermek üzere il Müdürümüz Sn. Dr. Hüseyin Korkusuz söz alarak, bu ve benzeri konularda sistemli şekilde denetimler yapıldığını, ayrıca bu konuda hastalardan, yani kurumun nam ve hesaplarına sağlık hizmeti satın aldığı hak sahiplerinden alınacak şikayet ve ihbarların önemine değinmiş ve Derneğimizin bu konuda yapacağı çalışmalara geçmişte verdikleri desteği devam ettirmeye ve Dernek ile uyumlu çalışmalarını devam ettirmeye kararlı olduklarını ifade etmişlerdir. Bu konuda siz değerli meslektaşlarımızın Derneğimize aktaracakları hasta şikayetleri anılan olumsuz uygulamaların takibi ve önlenmesi noktasında çok önemli olup, siz üye meslektaşlarımızın daha önceden dernek internet sayfamız üzerinden 28.11.2016 tarihli duyurumuz dikkate alınarak hareket etmeniz yaşadığımız problemlerin aşılması noktasında sonuç almamızı kolaylaştıracaktır. Bu konuda Dernek sekreteryamız ile temas kurmanız ortak menfaatlerimiz açısından yerinde olacaktır.

Toplantıya Sağlık Bakanlığı TİTCK adına katılan Sn. İsmail Başyayla, meslektaşların uzun zamandır önemli bir sıkıntısı olan internet üzerinden yapılan satışlar ile ilgili olarak gerekli yasal düzenlemenin yapıldığını ve kısa bir zamanda Mecliste Kanunlaşarak devreye gireceğini ve yapılan hukuki düzenleme ile ilgili olarak, tıbbi cihaz kapsamındaki kontak lens ve optik çerçevelerin artık internet üzerinden satışının yapılamayacağı müjdesini vermiştir.

Öte yandan, önümüzdeki dönem Bakanlıkları tarafından yapılacak teftiş ve denetimlerde optisyenlik müesseselerinde yapılan optisyenlik uygulamaları noktasında denetimlerin arttırılacağını ve ehliyetsiz ve yetkisiz elemanların yerine müesseselerimizde optisyen/gözlükçü sıfatına haiz ve adına mevzuata uygun olarak personel çalışma belgesi tanzim edilmiş ikinci bir gözlükçü ve optisyenin istihdam edilmesi noktasında samimi uyarılarda bulunmuşlardır.

Federasyonumuz adına söz alan meslek temsilcilerimiz, sırasıyla SGK yetkili bürokratlarına hitaben, gözlük çerçeve ve cam hakedişlerinde yeni bir düzenleme yapılmasının gereklerini ifade ederek, çocuk hastalarımız için rapora dayalı olarak süresinden önce hak edişe işaret eden uygulamada, rapor şartının kaldırılarak yeni bir disiplin ile, çocukluk çağı için üç yıl yerine yılda bir gözlük hakedişine geçilmesini, 0.50 dpt. uygulamasının kaldırılarak cam hakedişlerinde numara değişikliği esasının kabul edilmesini, yüksek dpt. astigmat camlarda belirli uluslararası standartlar baz alınarak aks değişikliklerininde (Değişikliklerinde)ödemeye konu edilmesini talep etmişlerdir.

Bürokratlarımız ise, bu taleplerin samimi ve yerinde olduğunu, ancak getireceği mali yük adına, fayda/maliyet analizlerinin yapılması gerektiğini, taleplerimizin olumlu bir karşılık bulması adına tıbben de desteklenmesi gerektiğini, bu şartları oluşturmamız  halinde gerekli mercilerce olumlu yönde( komisyonlarda ) değerlendirilebileceğini samimiyetle ifade etmişlerdir.

Ayrıca Eğitim ve Mevzuat Komisyonu Başkanımız sayın Taylan Küçüker, fiatlandırma politikası içinde meslek hakkı kavramının yer almasını ve hastalarımıza verilen hizmetlerin reçeteye uygun gözlüğün yapılması ile sınırlı kalmadığını, devamında üç yıl boyunca her türlü servis ve mesleki bilgi hizmetinin de verildiğinden bahisle, reçete başına eczacılık uygulamalarındakine paralel olarak meslek hakkı bedeli ödenmesini talep etmiş, Kurum yetkililerimiz ise böyle bir talebin hukuka uygun olduğunu bu konuda çalışma yapmamızı ve ilgili birimlere sunmamızı ifade etmişlerdir.

Gözlükçü ve Optisyen meslektaşlarımızın SGK uygulamalarında sorumluluklarını ve hata oranlarını ciddi anlamda düşüren e- reçete uygulamalarının yaygınlaşması adına, bu konuda direnç gösteren kamu hastanelerinin uyarılarak bir an önce e-reçete uygulamasına geçmeleri noktasında talepte bulunulmuş, bu konu da yerinde ve uygulanabilir kabul edilmiş ve Kurum ile Derneğimizin karşılıklı bilgi alışverişine açık bir alan olarak kabul görmüştür.(e-reçete uygulanması oranı şu anda %54  olduğunu ifade etmişlerdir )

Son yıllarda Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte sağlık hizmetlerine ulaşmak toplumun belirli bir kesimi için bir ayrıcalık olmaktan çıkmış tüm vatandaşları kapsayan ve elbette finansmanı noktasında da her geçen gün artan bir bütçeyi de gerekli hale getirmiştir. Ancak bu bedel sağlıklı bir toplum inşa etmek adına her türlü endişeden uzak göze alınabilir ve vazgeçilmez bir bedeldir. Sağlık hizmetleri, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri olarak iki ana başlıkta toplanabilir bir özelliğe sahiptir. Bu noktada koruyucu ve önleyici uygulamalar kabul edinizki tedavi etmekten çok daha kolay masrafsız ve sağlıklı bir toplum inşa etmek adına da vazgeçilmezdir.

Konumuz özelinde önlenebilir körlük ve çocukluk çağında başlayan ve erken yerinde müdahaleler ile ortadan kaldırılabilir bir görme problemi olan görme tembelliği noktasında da aynı benzer özellikler görülmektedir. Bu noktada yetişkinlerin kırma kusurları yada göz hastalıkları ile mücadele etmek ne kadar önemli ve ekonomik hayata olumlu katkı sağlar mahiyetteyse, çocukluk çağı kırma kusurları ve görme tembelliği ile mücadele ve sağlıklı bir nesil yaratmada bir o kadar önemlidir.

Sağlık alanı her konudan bağımsız olarak, yasal düzenlemelerin ve pratik uygulamaların asla bekletilemeyeceği insan sağlığını ve yaşama hakkını içeren özel bir alandır. Bu alandaki zaafiyet yada gecikmeler yada ihmaller süreç içinde hem bireysel ve hemde toplumsal felaketlere yada büyük acılara gebedir. Dolayısı ile sağlık alanında faaliyet gösteren paydaşların yan yana gelmeleri ve yaşanan pratiği yorumlamaları daha etkin ve nitelikli sağlık hizmetleri yolculuğumuzun başarıyla yürütülmesinin vazgeçilmezidir.

Tam da bu nedenler ile; Toplantıya Sağlık Bakanlığımız adına katılan bürokratlarımıza, internet konusunda yaptıkları yasal düzenleme çalışmaları için teşekkür edilmiş, öte yandan optisyenlik müesseselerinin çalışma gün ve saatlerinin belirli bir disiplin altına alınmasına yönelik olarak yeni bir yasal düzenleme yapılması talebimiz iletilmiştir. Mevcut halde özellikle AVM'lerde faaliyet gösteren optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlerin İş Kanunu hükümlerinin çok üzerinde çalışmaya zorlandıkları, bir çok noktada ise hayatın doğal akışına uymayan bu çalışma şartları yerine getirilemediğinden bahisle mesul müdürün yokluğunda faaliyet gösteren bu gibi müesseselerde halk sağlığı adına yanlış uygulamalara fırsat verildiğinden, Optsyenlik müesseselerinin açma kapatma saatleri için ,yasal düzenleme ihtiyacının bir an önce hayata geçirilmesinin zorunluluğu ifade edilmiştir.

                                                                                  

Federasyonumuzun, özellikle mesul müdürlük yapan üyelerimizin ve meslektaşlarımızın çalışma şartlarına yönelik iyileştirme çalışmaları bu toplantı ile sınırlı kalmayacak şekilde sürdürülmekte ve takip edilmektedir.

Toplantı katılımcı üyelerimizin kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilgili bürokratlarımıza aktarmaları açısından yerinde ve verimli olmuştur, bu vesile ile başta katılım sağlayan meslektaşlarımıza, devamında bu toplantının organizasyonunu sağlayanlara, Ankara ve İzmir'den katılan değerli bürokratlarımıza ve en önemlisi sadece bu toplantı için Sivas'tan kalkıp İzmir'imize kadar gelip misafirimiz olarak bizleri onurlandıran kapsamlı açıklama ve önerileri ile toplantıya renk katan Taylan Küçüker Hocamıza teşekkür ederiz saygılarımızla."

Kamil Nuri Gizer
Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.